OZNAM - NÁVŠTEVY PSS

V súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, s pandemickým plánom, so semaforom sociálnych služieb a krízovým plánom DSS v Jabloni a usmernením MPSVaR sme prijali opatrenia, ktoré súvisia s umožnením návštev našich prijímateľov sociálnej služby.
• Návštevy v zariadení sú povolené od 19.4.2021. Návštevu je potrebné vopred (najmenej 24 hodín) telefonicky dohodnúť na telefónnych číslach 057/7797147, 0911 834 967 u Mgr. Márie Bazárovej – kontaktná osoba, alebo u sociálnych pracovníkov.
• Svojich blízkych môžete navštíviť v pracovných dňoch od 8.30 do 11.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod. v dĺžke trvania maximálne 60 minút. Jedného prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby.
• Návštevy budú prebiehať vo vyhradených a označených priestoroch v exteriéri DSS v Jabloni (altánky) za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení:
- Predloženie potvrdenia o negatívnom antigénovom alebo PCR teste, nie starším ako 24 hodín.
- Pred vstupe do DSS Vám bude odmeraná teplota, bude zabezpečená dezinfekcia, jednorazové rukavice.
- V prípade zvýšenej telesnej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia Vám nebude umožnený vstup do areálu.
- Povinnosťou každej návštevy je vyplniť a podpísať Čestné vyhlásenie a Dennú evidenciu návštev a súhlasiť s Návštevným poriadkom
- Počas celého trvania návštevy ste povinní nosiť OOPP (respirátor, jednorazové rukavice).
- Počas návštevy nie je možná konzumácia jedál a nápojov. Priniesť môžete iba hygienicky zabalené a trvanlivé potraviny, ktoré budú uložené v 48 hodinovej karanténe.
- Donesené hygienické potreby, oblečenie a iné predmety podliehajú tiež 48 hodinovej karanténe.
• Vo vnútorných priestoroch DSS naďalej platí zákaz návštev.

Za pochopenie ďakujeme. Sme radi, že sa po dlhej dobe opäť v zdraví stretneme 😊Plán návštev
Návštevný poriadok

Čestné prehlásenie

1.png0.png0.png2.png5.png8.png