Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť v DSS

1. Zdravotnícka starostlivosť
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti PSS DSS v Jabloni sa zabezpečuje cestou praktického lekára na základe podpísanej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lieky predpisuje praktický lekár a psychiater 1x mesačne. Zdravotnícke pomôcky elektronicky predpisuje neurológ 1x mesačne. Preventívne prehliadky vykonáva praktický lekár 1x za 2 roky. Očkovanie proti chrípke vykonáva praktický lekár, alebo sestra pod jeho dohľadom 1x za rok. Očkovanie sa uskutočnilo v októbri.  V zariadení návštevy jedenkrát mesačne vykonávajú aj špecialisti v odbore psychiatria – MUDr. Amália Balážiová a neurológ  MUDr. Gabriela Čvirková. Na odporučenie lekárov následne sestra objednáva PSS k odborným lekárom na vyšetrenia, zabezpečuje lieky z lekárne, zodpovedá za dávkovanie a podávanie liekov,  dohliada na expiračnú dobu liekov, meranie fyziologických funkcií a glykemických hodnôt.  Ďalej dbá na dodržiavanie hygienických, dezinfekčných a epidemiologických opatrení v zariadení. Vedie ošetrovateľské záznamy každého prijímateľa sociálnej služby.
Imobilných PSS a akútne stavy navštevuje a vyšetruje praktický lekár v DSS, ostatní PSS sú ošetrovaní v ambulancii praktického lekára. V prípade zhoršenia zdravotného stavu je privolaná RZP. 
Zdravotná dokumentácia PSS je uložená v skrinke na ošetrovni, ktorá je uzamykateľná. Poskytovateľ sociálnej služby DSS v Jabloni zabezpečuje, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a aby k zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako hlavná sestra, sestry v zariadení a opatrovateľky.

 

2. Ošetrovateľská starostlivosť
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť  je zameraná na prevenciu, upevňovanie, prinavrátenie a zlepšenie zdravia v súlade so sociálnym prostredím. Hlavný dôraz sa kladie na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb u PSS. Vedúca úseku SP a OS na základe zdravotnej dokumentácie a informácií od PSS, prípadne jeho opatrovníka alebo rodinných príslušníkov, alebo inej osoby, podľa situácie získa základnú anamnézu o PSS a vypracuje ju do 24 hodín v IS Cygnus spolu s ošetrovateľskou anamnézou, Barthelov index, Neuromentálny index, Hodnotenie rizika pádu, Hodnotenie rizika vzniku dekubitov, Nutričná anamnéza. Každá zmena zdravotného stavu sa zapisuje do dokumentácie v programe Cygnus a opatrovateľsko- ošetrovateľskej dokumentácie.
Najčastejšie diagnózy u prijímateľov, ktorí vyžadovali ošetrovateľskú starostlivosť:  hypertenzia, astma bronchiále, diabetes mellitus  II typu, demencia, depresia, ochorenia respiračného traktu, ochorenia gastrointestinálneho traktu, inkontinencia, úrazy, anémia, onkologické ochorenia, ochorenia pohybového aparátu, náhle akútne vzniknuté ochorenia.
Doporučené odborné vyšetrenia absolvujú PSS podľa zdravotného stavu sanitným vozidlom, služobným autom, prípadne autobusom v sprievode zdravotníckeho personálu, alebo nepozbavení  PSS na právne úkony absolvujú vyšetrenia sami. Pre imobilných PSS máme k dispozícií auto s vysúvacou plošinou.
Na uľahčenie manipulácie a presun PSS z lôžka na stoličku, do WC, do kúpeľne, sme zakúpili elektrický zdvihák pre imobilných PSS.
Ďalej boli zabezpečené aj iné zdr. pomôcky – sprchovacia stolička - 1x, polohovací invalidný vozík - 2x, toaletný sprchovací vozík – 2x, chirurgická odsávačka – 1x.
Jedna polohovacia posteľ bola vrátená na sociálnu poisťovňu z dôvodu úmrtia PSS.

 

3. Opatrovateľská starostlivosť
 V rámci opatrovateľskej služby je vykonávaná celodenná starostlivosť – ranná a večerná hygiena, kúpanie, umývanie, česanie, strihanie nechtov, holenie, umývanie vlasov, podávanie stravy, kŕmenie, výmena inkontinenčných pomôcok, polohovanie, starostlivosť o osobnú o posteľnú bielizeň, zabezpečenie pitného režimu, sprevádzanie obyvateľov na vyšetrenia u odborných lekárov. Do 3 dní odo dňa začatia poskytovania sociálnej služby sa vypracuje plán denných činností v IS Cygnus.
V roku 2018 si zamestnanci úseku pripravili a odprednášali témy na semináre, ktoré boli konané v našom zariadení.
 

 

 

1.png0.png2.png5.png6.png6.png