Úhrada za služby

Podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v DSS v Jabloni sa vypočíta podľa všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja.

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v DSS v Jabloni sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje  pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou ako 30-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti (odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti). Celková úhrada sa určí ako súčet jednotlivých úhrad

V domove sociálnych služieb sa platí v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014 úhrada za:  pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej osoby,  za stravovanie, bývanie, upratovanie, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

Úhrada za odkázanosť je v závislosti od stupňa odkázanosti a to: pri VI. stupni odkázanosti je úhrada 2,46 € na deň. Úhrada za bývanie sa platí v závislosti od m2 pripadajúcich na prijímateľa. Za jeden  mpripadajúci na prijímateľa je úhrada 0,15 €. Úhrada za celodenné stravovanie  a režijné náklady na prípravu stravu predstavuje čiastku 3,60 € na deň, za upratovanie je suma 0,25 € na deň, za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je čiastka 0,25 € na deň.

Príklad mesačnej výšky úhrady  

Výkon                                                                                        Cena
 Úhrada za odkázanosť VI. st.          2,46 x 30=73,8 €
 Bývanie (6,45 m2 x 0,15 €-0,9675 € na deň)    0,9675 x 30=29,025 €
 Stravovanie RAC      3,60 x 30=108,00 €
 Upratovanie         0,25 x 30=7,50 €
 Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva     0,25 x 30=7,50 €
 Úhrada celkom:   225,83 €

 

Príklad mesačnej výšky úhrady

Výkon       Cena
 Úhrada za odkázanosť VI. st.      2,46 x 30=73,8 €
 Bývanie (6,45 m2 x 0,15 €-0,9675 € na deň)                      0,9675 x 30=29,025 €
 Stravovanie DIA    4,50 x 30=135,00 €
 Upratovanie         0,25 x 30=7,50 €
 Pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva     0,25 x 30=7,50 €
 Úhrada celkom:     252,83 €

 

0.png0.png6.png1.png0.png1.png