Úhrada za služby

Podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.

Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v DSS v Jabloni sa vypočíta podľa aktuálneho všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v DSS v Jabloni dohodnutá v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní celoročnej pobytovej forme ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Celková úhrada sa určí ako súčet úhrad za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.
Celková úhrada sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

Odborné činnosti:

Úhrada za jednotlivé odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške 0,00 €.

Obslužné činnosti:

Sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.

a) UBYTOVANIE - výška úhrady za ubytovanie v zariadení sociálnych služieb pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí za užívanie:
- jednoposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 20 m2 ak príslušenstvo užívajú viacerí ......9,30 €
- viac ako dvojposteľová obytná miestnosť, s podlahovou plochou do 30 m2 .......8,10 €
- dvojposteľová obytná miestnosť ...... 8,20 €
- viac ako dvojposteľová obytná miestnosť ....8,00 €

b) STRAVOVANIE - výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb s poskytovaním stravovania, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcemu celodennému starvovaniu sa určí vo výške súčtu stravnej jednotky na deň na prijímateľa a výšky režijných nákladov na prípravu stravy:

- racionálna strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) ......4,00 €
- diabetická strava (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera 1, večera 2) ......4,50 €

Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení sociálnych služieb, sa vráti úhrada za stravovanie alebo jej časť, alebo prijímateľ sociálnej služby doplatí úhradu za stravovanie podľa počtu skutočne odobratých jedál.

Prijímateľ sociálnej služby má možnosť vyhlásiť sa z ľubovoľného jedla, pričom je povinný odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

c) UPRATOVANIE, PRANIE, ŽEHENIE, ÚDRŽBA BIELIZNE A ŠATSTVA - výška úhrady sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.

Ďalšie činnosti:


Úhrada za jednotlivé činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.

Celková mesačná úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa pohybuje v závislosti od ubytovania a druhu odoberanej stravy približne minimálne od 360,00 € maximálne do 414,00 €.

 

1.png0.png2.png5.png6.png6.png