„Láska začína tam, kde sme schopní prestať myslieť na seba a ochotní vykonať niečo pre druhého, čo nás niečo stojí.“

Antoine de Saint-Exupéry

„Láskavé slová môžu byť stručné a ľahko sa vyslovia, no ich ozveny sú nekonečné.“

Matka Tereza

„Pravým znamením civilizácie nie je ekonomický blahobyt ani technická vyspelosť, ale privilegovaný
priestor, ktorý venuje tým posledným, trpiacim a bezmocným ľuďom.“

Ján Pavol II.

Slider


Národný projekt Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Domov sociálnych služieb v Jabloni sa úspešne zapojil do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov ITMS2014-312041R446, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce  sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s partnermi: Radou pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania a Fakultou architektúry  STU - Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania - CEDA. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.


Informácia -zapojenie sa do projektu NP DI PTT

1.png0.png8.png4.png3.png9.png