Podmienky poskytovania sociálnych služieb

Poskytovanie sociálnych služieb ako aj proces prijímania prijímateľov sociálnej služby do DSS v Jabloni je upravené zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb je povinná na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uviesť DSS v Jabloni nasledovné údaje a predložiť tieto potvrdenia a doklady:

  1. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
  2. miesto poskytovania sociálnej služby,
  3. druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
  4. deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
  5. potvrdenie o príjme a doklady o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba a osôb, ktorých príjmy sa s ňou spoločne posudzujú a spoločne započítavajú, to neplatí pre osobu, ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb je povinná DSS v Jabloni  predložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. To neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené (§ 8 ods. 6 zákona) a pre fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb  sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb, ktorej prílohou je aj lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby sa podáva Odboru sociálnemu Prešovského samosprávneho kraja v Prešove.

Tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, tlačivo – lekársky nález a žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby je na webovej stránke www.vucpo.sk. Vyplnené tlačivá –  žiadosti a lekársky nález je možné doručiť osobne alebo poštou na:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor sociálny
Námestie mieru 2
080 01  Prešov

 

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať žiadosť a uzatvoriť zmluvu aj iná fyzická osoba.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom pre vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti vydáva Odbor sociálny Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, ktorý je príslušný na jeho vydanie v zmysle zákona o sociálnych službách.

DSS v Jabloni písomne oznámi občanovi, prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi), deň nástupu do zariadenia, najmenej týždeň vopred a súčasne ho vyzve k predloženiu všetkých  potvrdení a dokladov potrebných k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.

Fyzická osoba (občan) a DSS v Jabloni uzatvoria zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ktorá obsahuje náležitosti v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách.  V zmluve je možné dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa druhu sociálnej služby.


Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Proces umiestnenia občana do DSSProces umiestnenia občana do DSS

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie soc. služby v zaradení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

1.png0.png5.png8.png8.png1.png