Podlimitné zákazky s využitím ET

Verejný obstarávateľ je povinný použiť elektronickú aukciu pri obstarávaní podlimitných bežne dostupných tovarov, služieb a prác s predpokladanou hodnotou zákazky nad 5 000,00 €.

Postup pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, služieb a stavebných prác je podrobne popísaný v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska v platnom znení, ktoré sú zverejnené na stránke www.eks.sk

Zmluvné vzťahy a podrobný detail Domova sociálnych služieb v Jabloni  ako objednávateľa nájdete na stránke www.eks.sk.

Zákazky zrealizované na elektronickom trhovisku a detail objednávateľa DSS v Jabloni si môžete pozrieť na:

https://portal.eks.sk/SpravaObjednavatelov/VerejnyProfilObjednavatela/Detail/5387

1.png0.png2.png5.png7.png3.png