Ďalšie činnosti

Úschova cenných vecí

Domov sociálnych služieb v Jabloni vytvára podmienky na úschovu cenných vecí. Prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných knižiek, osobných účtov a peňažnej hotovosti prijímateľa SS, ktorý o úschovu požiada pri nástupe do DSS alebo počas poskytovania sociálnej služby v DSS, na základe zmluvy o úschove. DSS v Jabloni vedie register uzatvorených zmlúv o úschove. Cenné veci PSS, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme DSS do úschovy na žiadosť zákonného zástupcu PSS (opatrovníka).

Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak,  aby sa vylúčila ich zámena. DSS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy a raz  za  štvrťrok vykoná inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy.

Veci zomrelého prijímateľa sociálnej služby uschované v DSS sú predmetom dedičského konania a môžu sa vydať iba na základe súhlasu notára alebo súdu a len osobám určeným notárom alebo súdom.

Osobné vybavenie

Osobné vybavenie – osobné šatstvo, osobná obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí si osobné vybavenie nemôžu zabezpečiť sami ani s pomocou rodiny, zabezpečuje DSS z finančných prostriedkov pridelených PSK v Prešove.

Osobné vybavenie pre prijímateľov sociálnej služby, ktorí majú svoj príjem – dôchodok, zabezpečuje DSS z príjmu prijímateľa sociálnej služby podľa potreby a na žiadosť prijímateľa. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť zakúpiť si osobné vybavenie aj sami, podľa vlastného výberu. Všetky veci, ktoré si prijímateľ prinesie do zariadenia, veci zakúpené z úspor alebo z dôchodku, sú majetkom prijímateľa a sú evidované na jeho karte.

Osobné veci, ktoré poskytuje DSS pre prijímateľov sociálnej služby sú tiež vedené na osobnej karte, ale sú majetkom DSS. V prípade, že sa v DSS skončí poskytovanie sociálnej služby prijímateľovi, osobné vybavenie, ktoré je majetkom prijímateľa sociálnej služby, odovzdá sa prijímateľovi prípadne zákonnému zástupcovi (opatrovníkovi) oproti podpisu. O odovzdaní a prevzatí osobného vybavenia sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíšu zodpovední zamestnanci DSS a prijímateľ sociálnej služby, prípadne jeho zákonný zástupca (opatrovník).

Preprava

DSS zabezpečuje v prípade potreby a na žiadosť prijímateľov sociálnej služby aj prepravu prijímateľov a sprievod pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, pri vykonávaní individuálnych nákupov, pri vykonávaní návštev v rodinách a u príbuzných.

PSS je preprava poskytovaná bezplatne služobným motorovým vozidlom.

1.png0.png2.png5.png7.png7.png