Profil verejného obstarávateľa

Domov sociálnych služieb v Jabloni je verejný obstarávateľ podľa § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní”).

Na svojom webovom sídle bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania. Zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, uskutočňovanie stavebných prác a poskytnutie služieb podľa Zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s týmto zákonom a so všeobecne záväznou smernicou zariadenia.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Domov sociálnych služieb v Jabloni
Sídlo: Jabloň 78, 067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00695441
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu v tvare IBAN: SK66 8180 0000 0070 0051 4986

1.png0.png8.png4.png4.png1.png