Literárno – dramatický klub sa zameriava na rozvoj tvorivej aktivity PSS, kultivuje pohybovo – dramatický, hudobný, výtvarný a slovný prejav PSS.

Cieľom klubu ju pracovať s vlastným hlasom a telom, rozvíjať talent, pamäť pozornosť, komunikačné schopnosti, zlepšovať manuálne schopnosti (práca s rôznym materiálom, výroba rekvizít, kostýmov).

Aktivity literárno – dramatického klubu pozitívne vplývajú aj na zlepšenie a upevňovanie sociálnych vzťahov v skupine.

Umožňuje našim prijímateľom prezentovať ich talent na rôznych podujatiach v zariadení aj mimo zariadenia.

Hudba predstavuje časť ľudskej prirodzenosti – otvára brány do sveta citov. Je tak rôznorodá a zároveň tak jednoduchá, že sa prihovára celej ľudskej bytosti.

Hudba výrazne ovplyvňuje citovú a psychickú oblasť človeka. Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, fantázia, muzikalita. Hudba dokáže zrelaxovať – ukľudniť, naučiť správne dýchať, či roztancovať.

Prijímatelia si zvykajú na pobyt v kolektíve a učia sa sociálnym vzťahom, otvorí sa im svet hudby, riekaniek, rytmov, pesničiek aj pohybu či kreslenia. Naučia sa rozlišovať jednoduché nástroje, mať vzťah k hudbe, radosť s hry a zmysluplne využiť voľný čas.

Aktivity sú na báze dobrovoľnosti a záujmu prijímateľov sociálnej služby.

Cieľom aktivity  je rozvíjať seba obslužné činnosti, realizovať nácvik prác v domácnosti,  rozvíjať  manuálne zručnosti PSS . Umožňuje našim prijímateľom získať nové skúsenosti, osvojiť si varenie jednoduchých jedál, zvýšiť ich samostatnosť.

Aktivity prispôsobujeme pohybovým možnostiam prijímateľov sociálnej služby a sú na báze dobrovoľnosti.

Šport prináša prijímateľom: uvoľnenie od napätia, schopnosť spolupracovať s inými, väčšiu samostatnosť, uspokojenie z úspechu, schopnosť prekonávať prekážky, napomáha nezávislému mysleniu, motivuje mať úspech aj  v iných oblastiach, buduje sebadôveru i v mimo športových oblastiach, sebadisciplínu, schopnosť prevziať iniciatívu v rôznych oblastiach, zmysel pre zodpovednosť, buduje charakter, pochopenie pre iných, pocit spolupatričnosti, zlepšuje komunikačné schopnosti, otvára nové možnosti, vytvára nové vzťahy a priateľstvá

1.png0.png8.png4.png4.png3.png