OZNAM

V súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, s pandemickým plánom, so semaforom sociálnych služieb a krízovým plánom DSS v Jabloni a usmernením MPSVaR sme upravili opatrenia, ktoré súvisia s umožnením návštev a dovoleniek našich prijímateľov sociálnej služby.
• Návštevu je potrebné vopred (najmenej 24 hodín) telefonicky dohodnúť na telefónnych číslach 057/7797147, 0911 834 967 u Mgr. Márie Bazárovej – kontaktná osoba, alebo u sociálnych pracovníkov.
• Svojich blízkych môžete navštíviť v pracovných dňoch, prip. cez víkend od 8.30 do 11.00 hod. a od 13.00 do 14.00 hod. v dĺžke trvania maximálne 60 minút. Jedného prijímateľa môžu navštíviť maximálne dve osoby.
• Návštevy budú prebiehať vo vyhradených a označených priestoroch v exteriéri DSS v Jabloni (altánky) a interiéri (návštevná miestnosť, príp. izba PSS ) za prísnych hygienicko-epidemiologických opatrení:
-Predloženie potvrdenia o úplnom zaočkovaní alebo o negatívnom antigénovom teste (nie staršom ako 48 h) alebo PCR teste (nie staršom ako 72 hodín) alebo lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 nie staršie ako 180 dní.
- Pred vstupe do DSS Vám bude odmeraná teplota, bude zabezpečená dezinfekcia rúk.
- V prípade zvýšenej telesnej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia Vám nebude umožnený vstup do areálu.
- Povinnosťou každej návštevy je vyplniť a podpísať Čestné vyhlásenie a Dennú evidenciu návštev a súhlasiť s Návštevným poriadkom 
- Počas celého trvania návštevy ste povinní nosiť OOPP (rúško).
- Počas návštevy nie je možná konzumácia jedál a nápojov. Priniesť môžete iba hygienicky zabalené a trvanlivé potraviny, ktoré budú uložené v 24 hodinovej karanténe.
- Donesené hygienické potreby, oblečenie a iné predmety podliehajú tiež 24 hodinovej karanténe.
Umožnenie opustenia DSS na dovolenku do domáceho prostredia
-PSS môže opustiť DSS na dovolenku do domáceho prostredia na neobmedzene dlhý čas; dovolenka bude schválená po zvážení aktuálnej epidemiologickej situácie v okrese, do ktorého PSS odchádza. Dovolenku je potrebné vopred telefonicky dohodnúť so sociálnymi pracovníkmi.
-pred odchodom budú PSS aj príbuzní, ktorí PSS preberajú, poučení o dodržiavaní platných protiepidemiologických opatrení v danom okrese; o poučení podpíšu „Vyhlásenie o prevzatí“
-po návrate z dovolenky do DSS bude u PSS vykonaný aktívny skríning a bude otestovaný antigénovým testom na ochorenie Covid-19.
Ďalšie podmienky súvisiace s návštevou a dovolenkou PSS sú vyšpecifikované na našej internetovej stránke.
Za pochopenie ďakujeme.


Plán uvoľňovania opatrení
Plán návštev

1.png0.png0.png2.png5.png9.png