Pracovná terapia

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností PSS pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, ktorej cieľom je obnova, udržanie alebo rozvoj jeho fyzických, mentálnych a pracovných schopností.  

Naším cieľom je vzbudiť záujem PSS o pracovné činnosti, motivovať ich tak, aby boli uspokojené ich základné potreby, vzbudiť v nich pocit užitočnosti a zodpovednosti za odvedenú pracovnú činnosť.

V rámci pracovnej terapie v DSS v Jabloni využívame  základné metódy cvičenia alebo precvičovania jednotlivých činností, ale aj názorná ukážku a inštruktáž, najmä v začiatočnej fáze pracovnej terapie. Zamestnanci zodpovední za pracovnú terapiu využívajú predovšetkým individuálny prístup k PSS a fázovanie (krokovanie) pracovných činností od jednoduchších k zložitejším, od krátkodobých k dlhodobejším, s prestávkami na oddych, relaxáciu a stravovanie.

Z prostriedkov pracovnej terapie využívame  rôzne pracovné činnosti (starostlivosť o kvety, práce v skleníku, hrabanie pokosenej trávy, odhrabávanie snehu, zametanie chodníkov, hrabanie lístia, výroba vlastných výrobkov z rôznych materiálov, zber popadaných konárov, výroba vianočných a veľkonočných ozdôb, separácia komunálneho odpadu a podobne.

Tieto činnosti realizujeme prevažne formou skupinových činností ale aj individuálnou formou, pri dodržiavaní zásady dobrovoľnosti a individuálneho prístupu podľa možností a schopností PSS.

02.jpg05.jpg04.jpg03.jpg07.jpg06.jpg01.jpg08.jpg

1.png0.png5.png8.png8.png0.png