Snoezelen

Snoezelen je jednou z terapií, ktoré majú naozaj široké využitie . Multisenzorické prostredie v miestnosti ponúka širokú škálu podnetov pre všetky zmysly,  podporu alebo rozvíjanie vnímania a intenzívne prijímanie podnetov, rozšírenie poznávania a skúseností o okolitom svete, zlepšenie koncentrácie aj podporu sebarealizácie PSS.

Na senzorickú stimuláciu  využívame vodný valec, farby meniaci aromadifuzér s aromatickými olejmi, zrkadlovú guľu,  rôzne gélové kotúče, optické vlákna, tematické relaxačné nahrávky a  taktilné rukavice. Snoezelen realizujeme ako voľnočasovú / relaxačnú aktivitu i ako formu terapie. V praxi je niekedy ich ťažké vzájomne od seba odčleniť, pretože sa ich účinok prelína. Všetky aktivity v multisenzorickej miestnosti sú riadené terapeutom.

Snoezelen ako terapiu využívame pri práci s PSS s ťažkou intelektovou disabilitou kombinovanou s fyzickými obmedzeniami a s PSS s poruchami správania na zachovanie, obnovu a zlepšenie funkcií receptorov zraku, sluchu, čuchu, dotyku, zmeny polohy tela a končatín. Taktiež na uvoľnenie psychického napätia a rôznych prejavov agresie u prijímateľov s poruchami správania. Každá terapeutická jednotka v multisenzorickej miestnosti je vopred pripravená v súlade s metodikou a jej ciele vychádzajú z komplexnej diagnostiky PSS. Je zaznamenaná v podobe písomnej prípravy v evidencii sociálneho terapeuta.

Snoezelen ako voľnočasovú aktivitu využívame na zmysluplné vyplnenie voľného času a uvoľnenie PSS bez ohľadu na vek a diagnózu. Ponúkame im nové zážitky, fyzické i psychické upokojenie, zotavenie, harmonizáciu, načerpanie síl a výber príjemných aktivít. Dokážeme ju aplikovať aj bez vopred plánovaného terapeutického  zámeru.

Pri všetkých činnostiach, ktoré v rámci Snoezelenu realizujeme, je najdôležitejšou zásadou  sloboda voľby, voľnosť a dostatok času. Sprievodca dáva impulz, ale necháva sa viesť PSS. Podľa potreby kombinujeme Snoezelen s edukáciou (učenie hrou) a prvkami muzikoterapie, biblioterapie, reminiscenčnej terapie a podobne. Pri všetkých aktivitách v Snoezelene dodržiavame vždy zásadu individuálneho prístupu a flexibility.

01.jpg06.jpg05.jpg02.jpg03.jpg04.jpg

1.png0.png2.png5.png7.png4.png