Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia v podmienkach DSS v Jabloni je odborná činnosť podporujúca  samostatnosť, nezávislosť, sebestačnosť PSS, posilňovaním návykov a aktivizovaním schopností PSS pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, ustielanie postele, jedenie, ukladanie šatstva do skríň, používanie kompenzačných pomôcok a pod.), základných sociálnych  zručností (vedieť nadviazať a udržať rozhovor, vyjadriť svoj názor, vedieť počúvať iných, vedieť požiadať o pomoc, vedieť využívať  informácie, vedieť sa rozhodnúť čo chcem, ako chcem tráviť voľný čas, poznávať hodnotu peňazí, nakupovať, zabezpečovať si niektoré potreby sám, cestovať, a pod., rozvíjaním komunikačných zručností ( naučiť prijímateľa hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, pragmaticky, vytvoriť primeraný očný kontakt, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej i neverbálnej komunikácie).

V podmienkach DSS  je to aj  nácvik používania pomôcok, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, obnova schopnosti písania alebo čítania a sociálna komunikácia.

V rámci sociálnej rehabilitácie používame a vhodne kombinujeme rozličné metódy a formy sociálnej práce ako individuálny rozhovor, komunikácia v skupine, komunitné stretnutia (PSS má možnosť naučiť sa vyjadriť svoj názor, spokojnosť alebo nespokojnosť v jemu známej komunite- pocit bezpečia), nácvik, opakovanie (PSS sa neustálym opakovaním v rámci svojich možností učí byť samostatným  pri nakupovaní, cestovaní prostriedkami hromadnej dopravy, telefonovaní, niektorých úkonoch sebaobsluhy, multisenzorická stimulácia u PSS s potrebou vysokej miery podpory a pod.).

Súčasťou sociálnej rehabilitácie je aj tréning kognitívnych schopností a komunikácie. Jeho cieľom je zachovať a rozvíjať úroveň kognitívnych a komunikačných schopností PSS, pozitívne ovplyvňovať ich prežívanie a správanie, eliminovať tenziu a formovať sociálne zručnosti PSS. Terapeut využíva a vhodne kombinuje  rôzne metódy a formy práce od motivácie, cez slovné metódy, hranie rolí , pamäťové cvičenia,  prvky biblioterapie, jazykové a logopedické cvičenia, vyjadrovanie pocitov a emócií a podobne. Realizuje ho sociálny terapeut raz týždenne formou skupinových stretnutí v priestoroch jedálne. Zameranie terapie vyplýva z ročného plánu ale môže byť flexibilné, podľa potrieb a požiadaviek PSS.

Sociálna rehabilitácia v rôznych formách prebieha v priestoroch DSS, v areáli budovy a tréningového bývania ale aj v  širšom okolí .  Nie je časovo  ohraničená, realizuje sa v priebehu celého pracovného dňa odbornými zamestnancami  formou individuálnych ale aj skupinových činností  a terapií.

1.png0.png8.png4.png4.png1.png