Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. V DSS v Jabloni vykonávame základné sociálne poradenstvo.

Sociálny pracovník bezprostredne po oboznámení sa s problémom PSS  posúdi povahu a charakter problému, zistí príčinu jeho vzniku, poskytne PSS, jeho rodine alebo opatrovníkovi PSS  informácie o možnostiach riešenia problému a odbornú pomoc. Ak je to potrebné,  odporučí alebo sprostredkuje PSS  ďalšiu odbornú pomoc.

Sociálne poradenstvo našim PSS poskytujú sociálni pracovníci podľa platnej legislatívy.

1.png0.png8.png4.png3.png6.png