Súčasnosť Domova sociálnych služieb v Jabloni

V súčasnosti sa v Domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, osobám, ktoré sú nevidiace, alebo prakticky nevidiace. Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou celoročnou.

Domov sociálnych služieb je situovaný v nádhernom prostredí zámockého parku bývalej kúrie z 19. storočia. Efektná prírodná scenéria vytvára veľmi vhodné podmienky na život dospelých a starších sociálne odkázaných spoluobčanov. Prostredie zámockej záhrady, v ktorej je umiestnený komplex 3 budov a 5 prevádzkových objektov, ponúka možnosť oddychu a relaxácie priamo v prírode. Chránená zeleň , tiché prostredie parku a priama spätosť s prírodou má na prijímateľov sociálnej služby blahodárny vplyv.

Dominantným objektom zariadenia je kaštieľ, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou vedenou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Od roku 1960, odkedy sa začala písať história zariadenia poskytujúceho sociálne služby, prešiel intenzívnymi investičnými akciami s ohľadom na zachovanie rázu kultúrnej pamiatky. Sú v ňom zriadené administratívne priestory, miestnosti pre záujmovú činnosť prijímateľov a stravovacia prevádzka, vrátane jedální pre prijímateľov a zamestnancov.

Ostatné objekty sú novšieho rázu. V jednopodlažnej budove z r. 1960 je zriadené ubytovanie pre prijímateľov SS v 2, 3 a 4 lôžkových izbách. Sociálne zariadenia sú umiestnené na prízemí aj na podlaží.. Rovnako aj spoločenské miestnosti.

V roku 2014 bol zrealizovaný projekt pre imobilných prijímateľov – stoličkový výťah. V suteréne budovy a v kaštieli sú umiestnené priestory pre ergoterapeutické skupiny.

Vzhľadom na priestorové možnosti sú PSS ubytovaní spolu v 19-tich izbách s celkovou plochou 315,66 m2, pričom priemer ubytovacej plochy v prepočte na jedného PSS je 4,86 m2. V súčasnosti sú PSS ubytovaní v troch 2 - lôžkových, deväť 3- lôžkových a sedem  4 – lôžkových  izbách.

Ostatné stavby sú prispôsobené na údržbu, autopark, práčovňu, skladovacie priestory a kotolňu.

V minulosti bolo zariadenie vykurované tuhým palivom z centrálnej kotolne. V roku 2014 bola zrealizovaná plynofikácia zariadenia.

Dňa 30.10.2017 sme slávnostne otvorili Tréningové bývanie pre 4 PSS, ktoré ponúka našim PSS šancu naučiť sa žiť samostatnejšie. Priemer ubytovacej plochy v prepočte na jedného PSS je 6,25 m2. Bezbariérový byt tvoria spálňa, obývacia izba, kuchyňa a sociálne zariadenie. Celkový priemer ubytovacej plochy v prepočte ja jedného PSS je 5,24 m2.

1.png0.png5.png8.png8.png1.png