História Domova sociálnych služieb v Jabloni

Domov sociálnych služieb v Jabloni sa nachádza v Prešovskom kraji v okrese Humenné, v katastrálnej lokalite obce Jabloň.

História zariadenia sa začala písať dňa 22. novembra 1960, kedy sa zahájila prevádzka Domova dôchodcov v miestnom kaštieli, ktorý bol postavený v polovici 19. storočia a zrekonštruovaný v rokoch 1958-1960. V tom čase patril kaštieľ pod správu Okresného národného výboru v Humennom.

V roku 1964 v dôsledku diferenciácie ústavov v kraji určenej vládnym nariadením, došlo k zmene i v Jabloni. Dôchodcovia z Jablone boli premiestnení do domovov dôchodcov v Tovarnom a Dúbrave a v Jabloni boli ubytované deti v pionierskom tábore cez školské prázdniny.

V septembri 1964 začal ústav svoju novú činnosť ako škola v prírode materského typu a niesol názov Ústav telesne chybných v Humennom. V roku 1965 ústav dostal nový názov a to: Ústav pre telesne postihnutú mládež, zotavovňa Jabloň. Prevádzka ústavu ako školy v prírode trvala do 31. júla 1968 a od 1. septembra 1968 bol ústav znovu prediferencovaný ako domov dôchodcov.

V roku 1972 sa zamýšľalo Domov dôchodcov v Jabloni prediferencovať na ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutú mládež od 16 do 25 rokov. Pre rozšírenie ubytovacích priestorov bola navrhnutá výstavba novej ubytovacej budovy. V poslednom štvrťroku 1972 za začala výstavba ubytovacej budovy a dňa 13. februára 1975 bola budova odovzdaná do užívania.

Dňa 1. júla 1974 bol zriadený Okresný ústav sociálnych služieb v Humennom, ktorý riadil všetky ústavy v okrese Humenné, teda aj ústav v Jabloni.

Od 1.1.1991 sa stalo zariadenie organizáciou s právnou subjektivitou a sociálne služby poskytovalo pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre mládež a dospelých občanov. Zriaďovateľom zariadenia bol Krajský úrad v Prešove.

Neskôr sa zmenil názov zariadenia a sociálne služby poskytovalo zariadenie pod názvom Domov sociálnych služieb v Jabloni.

Dňa 1.7.2002 je zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou.

1.png0.png8.png4.png4.png1.png